3 maja 2019

Wybory do Parlamentu Europejskiego już 26 maja 2019. Jak głosować za granicą

Wybory do Parlamentu Europejskiego już 26 maja 2019. Jak głosować za granicą

Podziel się ze znajomymi

Wybory do Parlamentu Europejskiego już w niedzielę 26 maja 2019 r. Oddaj swój głos nawet jeśli przebywasz za granicą


Jeśli przebywasz w innym kraju UE i posiadasz ważny polski paszport lub dowód osobisty (lub obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość) możesz głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce, pod warunkiem, że zarejestrujesz się do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula. Takie zgłoszenie należy złożyć osobiście: ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać

Chcesz głosować? Zarejestruj się

Jeśli przebywasz w innym kraju UE i posiadasz ważny polski paszport lub dowód osobisty (lub obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość) możesz głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce, pod warunkiem, że zarejestrujesz się do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula. Takie zgłoszenie należy złożyć osobiście: ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona)
 • imię ojca
 • datę urodzenia
 • numer ewidencyjny PESEL
 • oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą
 • numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, a także miejsce i datę jego wydania (w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi – numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania)
 • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przepisy każdego kraju członkowskiego Unii Europejskiej regulują kwestię głosowania poza granicami kraju w nieco inny sposób. Więcej informacji, jak zagłosować za granicą, znajdziesz na stronie europa.eu po wybraniu kraju, w którym chcesz głosować. My, w tym miejscu wskażemy jak zagłosować w Wielkiej Brytanii.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 • posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 • zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Wydział Konsularny Ambasady RP nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby wyrażające chęć wzięcia udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Pamiętaj, wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

sKonsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl (od dnia 30 kwietnia 2019 r.)

bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP:

w Londynie

 1. e-mailowo: londyn.wybory@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London
 3. ustnie: w siedzibie Konsulatu
 4. telefonicznie, nr tel.: 02078228900
 5. faksem, nr faksu: 02079363571

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

 1. e-mailowo: londyn.wybory@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: 10 Bouverie Street, EC4Y 8AX London
 3. faksem, nr faksu: 02079363571

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Wydział Konsularny w Londynie

Na terenie okręgu konsularnego w Londynie zostały utworzone 22 obwody głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 165, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn I, Ambasada RP w Londynie, 47 Portland Place, London W1B 1JH,
 2. Obwód głosowania nr 166, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn II, Ambasada RP w Londynie, 47 Portland Place, London W1B 1JH,
 3. Obwód głosowania nr 167, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn, Zagraniczne Biuro Handlowe Londyn, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, 90 Gloucester Place, London W1U 6HS,
 4. Obwód głosowania nr 168, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn, Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie, 10 Bouverie Street, London EC4Y 8AX,
 5. Obwód głosowania nr 169, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, 238-246 King Street, London W6 0RF,
 6. Obwód głosowania nr 170, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn, Windsor Hall przy Polskiej Parafii na Ealingu, 2 Windsor Road, London, W5 5PD,
 7. Obwód głosowania nr 171, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Londyn, Biblioteka Parafialna przy Kościele Chrystusa Króla na Balham, 232/234 Balham High Road, London, SW17 7AW ,
 8. Obwód głosowania nr 172, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ilford, Dom Parafialny Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej, 2 Ashgrove Road, Goodmayes, Ilford IG3 9XE,
 9. Obwód głosowania nr 173, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Slough, Lokalna Polska Misja Katolicka, 48 Pitts Road, Slough SL1 3XH,
 10. Obwód głosowania nr 174, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Southampton, Polski Klub, 507 Portswood Road, Southampton, SO17 2TH,
 11. Obwód głosowania nr 175, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Birmingham, Polish Millennium House, Bordesley Street, Birmingham, B5 5PH,
 12. Obwód głosowania nr 176, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Bristol, Dom Parafialny im. Jana Pawła II, 2 Arley Hill, Bristol BS6 5PS,
 13. Obwód głosowania nr 177, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Coventry, Dom Parafialny The Presbytery, Springfield Road, Coventry CV1 4GR,
 14. Obwód głosowania nr 178, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Swindon, Kościół Polski, Whitbourne Avenue, Swindon SN3 2JX,
 15. Obwód głosowania nr 179, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Whippingam, Priory School of Our Lady of Walsingham, Beatrice Avenue, Whippingham PO32 6LP,
 16. Obwód głosowania nr 180, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Oksford, Blackbird Leys Community Centre, Blackbird Leys Road, Oxford OX4 6HW,
 17. Obwód głosowania nr 181, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dunstable, Dom Parafialny, 17 Victoria Street, Dunstable LU6 3AZ,
 18. Obwód głosowania nr 182, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Cambridge, Dom Polonia, 231 Chesterton Road, Cambridge CB4 1AS,
 19. Obwód głosowania nr 183, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Taunton, The Moose Hall, Tower Lane, Taunton TA1 4AR,
 20. Obwód głosowania nr 184, siedziba obwodowej komisji wyborczej: St. Helier, Caritas Jersey (St. Thomas Hall), 19 Val Plaisant, St. Helier JE2 4TA,
 21. Obwód głosowania nr 185, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Gloucester, St. Peters Social Centre, Black Dog Way, Gloucester GL1 3AF,
 22. Obwód głosowania nr 186, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Hove, Polish Community Centre, 78 Farm Rd, Hove BN3 1FD.

Konsulat Generalny RP w Manchesterze

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 772) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze zostało utworzonych 6 obwodów głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 187, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Manchester – Konsulat Generalny RP w Manchesterze, 51 Portland Street, Manchester M1 3LD;
 2. Obwód głosowania nr 188, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Cardiff – Sala Parafialna przy Kościele pw. Matki Bożej z Lourdes, Gabalfa Avenue, Cardiff CF14 2QQ;
 3. Obwód głosowania nr 189, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Leeds, Polski Ośrodek Katolicki, Newton Hill Road, Leeds LS7 4JE;
 4. Obwód głosowania nr 190, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Liverpool, The Academy of St. Francis od Asisi, Gardners Drive, Liverpool L6 7UR;
 5. Obwód głosowania nr 191, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Newcastle, Carnegie Building, Atkinson Road, Benwell, Newcastle upon Tyne NE4 8XS;
 6. Obwód głosowania nr 192, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nottingham, Ośrodek Polski przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej, 2 Sherwood Rise, Nottingham NG7 6JN;

Zgłoszenie można złożyć, korzystając z dedykowanego formularza lub w sposób wymieniony poniżej, podając dane zawarte w formularzu.

Zgłoszeń można dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl (od dnia 30 kwietnia 2019 r.) bądź do Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze (od dnia 27 kwietnia 2019 r.):

 1. telefonicznie, nr tel.: +44 161 245 4131
 2. e-mailowo: manchester.wybory@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: 51 Portland Street, Manchester M1 3LD
 4. ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze, 51 Portland Street, Manchester M1 3LD
 5. faksem, nr faksu: +44 161 236 8709.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

 1. e-mailowo:  manchester.wybory@msz.gov.pl
 2. pisemnie, pod adres: 51 Portland Street, Manchester M1 3LD
 3. faksem, nr faksu: +44 161 236 8709.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Konsulat Generalny RP w Edynburgu

Na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu ostały utworzone 4 obwody głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 193, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Edynburg, (adres: Konsulat Generalny RP 2 Kinnear Road Edinburgh EH3 5PE)
 2. Obwód głosowania nr 194, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Aberdeen (adres: Polish Association 35A Union Street Aberdeen AB11 5BN);
 3. Obwód głosowania nr 195, siedziba obwodowej komisji wyborczej:Glasgow (adres: „Dom Polski” Polskiego Towarzystwa Społeczno-Oświatowego im. gen. Wł. Sikorskiego 5 Parkgrove Terrace Glasgow G3 7SD);
 4. Obwód głosowania nr 196, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Inverness (adres: Polska parafia St. Mary’s Church 30 Huntly Street Inverness IV3 5PR

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

bądź Konsulatu Generalnego w Edynburgu (adres: 2 Kinnear Road Edinburgh EH3 5PE):

 1. telefonicznie, nr tel.0131 551 7152
 2. e-mailowo:  wybory.edynburg@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Edynburgu 2 Kinnear Road EH3 5 PE Edinburgh
 4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
 5. faksem, nr faksu: 0131 552 1086

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

 1. e-mailowo:  wybory.edynburg@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej w Edynburgu 2 Kinnear Road EH3 5 PE Edinburgh
 3. faksem, nr faksu: 0131 552 1086

Konsulat Generalny RP w Belfaście

Na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Belfaście został utworzony jeden obwód głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 197, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat Generalny RP w Belfaście przy 67 Malone Road BT9 6SB Belfast

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
 6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW e-WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Konsulatu Generalnego RP w Belfaście:

 1. telefonicznie, nr tel.: (0044) 7880712909
 2. e-mailowo: belfast.kg.sekretariat@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: 67 Malone Road BT9 6SB Belfast
 4. ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Belfaście w godzinach obsługi interesantów

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego RP w Belfaście pisemnie lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r.(włącznie):

 1. e-mailowo:  belfast.kg.sekretariat@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: 67 Malone Road Belfast BT9 6SB

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Dariusz Frach / adfconsulting.co.uk / Źródło: londyn.msz.gov.pl

Komentarze
Inne w tej kategorii

×

Szukaj w serwisie

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Akceptuję