Wybory do Parlamentu Europejskiego – Jak zagłosować na polskich kandydatów do PE?


 

 

W Polsce wybory do PE odbędą się 25 maja i to w tym dniu trzeba będzie wybrać się do lokalu wyborczego (Obwodowa Komisja Wyborcza) w W.Brytanii.

W polskich placówkach dyplomatycznych głosowanie odbywać się będzie na listy kandydatów Okręgu nr 4 – właściwego dla Warszawy i 8 powiatów województwa mazowieckiego (grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego).

 


Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą, w celu wzięcia udziału w głosowaniu, powinien zgłosić konsulowi zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się:

• nazwisko i imiona,
• imię ojca,
• datę urodzenia,
• numer ewidencyjny PESEL,
• adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
• adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
• numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania.

 

W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 22 maja 2014 r.

Obwody głosowania za granicą tworzy Minister Spraw Zagranicznych w drodze rozporządzenia. Wykaz tych obwodów będzie dostępny we wszystkich polskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych oraz delegaturach Krajowego Biura Wyborczego i na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Głosowanie korespondencyjne

Aby zagłosować korespondencyjnie należy dokonać u konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego. Zgłoszenia dokonuje się ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się dokładnie te same dane, które zostały wyliczone wyżej, ALE koniecznie należy również podać adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy, zawierający kartę do głosowania.

Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 15. dniu przed dniem wyborów. Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego termin ten ulega przedłużeniu do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 maja 2014 r. (źródło: Państwowa Komisja Wyborcza)

Głosowanie na kandydatów brytyjskich

W Wielkiej Brytanii wybory do PE odbędą się 22 maja 2014 r.

Każdy, kto chce wziąć udział w głosowaniu na terenie W. Brytanii oraz oddać swój głos na kandydata brytyjskiego, musi się zarejestrować. Żeby zgłosić chęć udziału, należy wypełnić formularz UC1 i dostarczyć do lokalnego biura wyborczego. Aby prawidłowo odszukać dane biura, należy w wyszukiwarce dostępnej na stronie http://www.aboutmyvote.co.uk/ wpisać swój kod pocztowy. Termin rejestracji upływa 6 maja. Nie wolno głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego w więcej, niż jednym kraju. Każdy wnioskodawca musi wypełnić osobny formularz.

 

 

Źródło: dziennikpolski.co.uk