VAT - Value Added Tax

VAT - Value Added Tax
podatek od towarów i usług

 


Każda firma, której przychody przekraczają próg 79 tys. funtów w ciągu jednego roku rozliczeniowego,  musi zarejestrować się do rozliczeń podatku VAT. Po przekroczeniu tego progu firma ma 12 miesięcy na zgłoszenie się do HM Revenue & Customs w celu rejestracji w ramach podatku VAT.
 

Jeśli obrót firmy jest poniżej wyznaczonego progu, istnieje możliwość dobrowolnej rejestracji jako płatnik VAT.


W Wielkiej Brytanii większość towarów i usług jest obciążona podatkiem VAT w wysokości 20% (stawka podstawowa) oraz 5% w przypadku paliw i energii dostarczanych na terenie Wielkiej Brytanii dla domów i instytucji charytatywnych, adaptacji budynków na cele handlowe lub do zamieszkania, jak również sprzedaży fotelików samochodowych dla dzieci. Dla pewnej grupy towarów stosuje się stawkę 0%. Dotyczy to, np. większości produktów żywnościowych, budownictwa (budowa nowych budynków mieszkalnych), ubrań dla dzieci, samochodów przystosowanych do użytku przez inwalidów, transportu publicznego i książek.

 

W przypadku niektórych dostaw towarów i usług jest możliwe uzyskanie zwolnienia z VAT-u. Dotyczy to m.in. ubezpieczeń, dzierżawy ziemi i budynków (oprócz garaży, miejsc parkingowych, hoteli lub pomieszczeń hotelowych) oraz usług zdrowotnych.
 

Transakcje pomiędzy podmiotami polskimi a brytyjskim, a podatek VAT
 

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nastąpiła radykalna zmiana zasad opodatkowania podatkiem VAT, wymiany handlowej pomiędzy podatnikami VAT w Polsce a podatnikami zarejestrowanymi dla tego podatku w różnych państwach Unii Europejskiej, w tym w Wielkiej Brytanii, co jest ściśle związane ze zniesieniem granic celno-podatkowych pomiędzy Polską, a państwami członkowskimi. Pojęcie eksportu i importu nie istnieje w odniesieniu do rynku wewnętrznego UE. Pojęcia te zostały zastąpiono nowymi: "wewnątrz wspólnotowa dostawa" oraz "wewnątrz wspólnotowe nabycie".
 

Wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów

Dostawy dokonywane pomiędzy przedsiębiorstwami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej określane są mianem dostaw wewnątrz wspólnotowych.
 

Gdy polski przedsiębiorca (płatnik VAT) będzie przesyłać towar do przedsiębiorcy zarejestrowanego na potrzeby VAT znajdującego się na obszarze Wspólnoty, w tym na terenie Wielkiej Brytanii, wówczas dostawa ta - tak jak do tej pory eksport - objęta będzie stawką 0%. Aby polski przedsiębiorca mógł wystawić fakturę ze stawką VAT 0%, muszą być spełnione następujące warunki:
 

  • dostawa została dokonana na rzecz podmiotu posiadającego status podatnika VAT w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Wielkiej Brytanii);
  • podatnik poda na fakturze VAT prawidłowe numery identyfikacyjne VAT (swój i kontrahenta) wraz z dwuliterowym kodem państwa;
  • towary zostaną wysłane lub wywiezione z terytorium Polski do miejsca przeznaczenia w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej;
  • podatnik będzie posiadał dowód potwierdzający wywiezienie towarów z Polski.


Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych warunków nie zostanie spełniony, należy naliczyć i rozliczyć podatek w Polsce.
 

W odniesieniu do dostaw dokonywanych przez polskich podatników VAT na rzecz podmiotów niebędących podatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii (oraz innych krajach Wspólnoty) zastosowano zasadę opodatkowania w kraju pochodzenia towaru. Podatek VAT jest w tym przypadku naliczany według stawki obowiązującej w Polsce i rozliczny na zasadach ogólnych przez zarejestrowanego do celów VAT dostawcę (dostawa jest wówczas traktowana jak sprzedaż krajowa). Wyjątkiem od tej zasady jest dostawa nowych środków transportu (zawsze opodatkowana w kraju, do którego konsument sprowadza środek transportu) oraz sprzedaż wysyłkowa.
 

W tych przypadkach podatek VAT polska firma będzie musiała naliczyć według stawek obowiązujących w kraju i odprowadzić w kraju, gdzie odpowiednio:
 

  • położona jest nieruchomość;
  • faktycznie została wykonana usługa;
  • nabywca usługi posiada siedzibę.


Jeśli w tych przypadkach miejscem świadczenia usługi przez Polską firmę będzie Wielka Brytania i usługobiorca będzie podmiotem zarejestrowanym na potrzeby VAT w Wielkiej Brytanii, to naliczenia i odprowadzenia podatku VAT jest obowiązkiem usługobiorcy.
W przypadku, gdy usługobiorca nie jest podatnikiem VAT, wtedy polska firma musi zarejestrować się w Wielkiej Brytanii dla celów VAT (po przekroczeniu obowiązującego w Wielkiej Brytanii progu) i sama naliczać i odprowadzić ten podatek.

 

Numer identyfikacyjny VAT
 

Numer identyfikacyjny VAT odgrywa bardzo istotną rolę w obrocie handlowym towarami pomiędzy podatnikami VAT z państw członkowskich UE. Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta należy zamieszczać na fakturach, kwartalnych informacjach podsumowujących oraz innych dokumentach związanych z obrotem handlowym towarami dokonywanym pomiędzy państwami Unii Europejskiej.

Każdy podatnik VAT posiada swój unikalny numer dla potrzeb handlu wewnątrz wspólnotowego przyznany przez administrację podatkową państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym jest zarejestrowany na potrzeby VAT. Ważne jest, aby każdy podatnik VAT biorący udział w wewnątrz wspólnotowym obrocie handlowym posługiwał się numerem identyfikacyjnym wraz z dwuliterowym kodem państwa. Numery podatników
zarejestrowanych na potrzeby VAT w Wielkiej Brytanii będą poprzedzane kodem "GB" i będą składały się z pięciu, dziewięciu lub dwunastu znaków. Numer pięcioznakowy może zawierać litery GD (organizacje rządowe) lub HA (służba zdrowia).

Szczegółowe informacje dotyczące podatku VAT w Wielkiej Brytanii można uzyskać w Urzędzie Skarbowym podatków pośrednich HM Revenue & Customs - www.hmrc.gov.uk.

Szereg informacji na temat zasad rozliczania podatku VAT w handlu wewnątrz wspólnotowych dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w Polsce - www.mf.gov.plźródło:
london.trade.gov.pl/