Ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe

 


Nakłady kapitałowe mogą podlegać odliczeniu od dochodów firm, przy czym odliczeniu nie podlega amortyzacja. Odpisy są traktowane jako koszt i dlatego są odejmowane od dochodów.

Odpisy kapitałowe stanowią swego rodzaju ulgę, obejmującą niektóre rodzaje wydatków kapitałowych. Nie wszystkie rodzaje kosztów kapitałowych mogą być uznane za odpisy kapitałowe (capital allowances).

Niektóre odpisy obejmują tylko wydatki poniesione w ściśle określonym czasie. Zgodnie z tą filozofią odliczeniu podlegają nakłady poniesione na następujące sfery działalności:

 • maszyny oraz budynki
 • budynki i zabudowania w gospodarstwach rolnych,
 • roboty przy budowie i rozbudowie kanałów wodnych przeznaczonych dla statków,
 • nowe nieruchomości o znaczeniu przemysłowym i handlowym wybudowane w tzw. Strefach Przedsiębiorczości (Enterprise Zones),
 • nakłady na badania i rozwój (R&D),
 • know-how.


Istnieją także inne odliczenia kosztów inwestycyjnych, które są ponoszone na budowę hoteli, w przemyśle wydobywczym, a także w odniesieniu do patentów. Firma może także odliczyć straty, tj.:

 • od łącznej kwoty dochodów, w tym również kapitałowych, uzyskanych w danym roku finansowym,
 • od łącznej kwoty dochodów, w tym kapitałowych, uzyskanych w poprzednim roku finansowym,
 • od dochodów, osiągniętych w danym roku finansowym przez inne firmy grupy kapitałowej (wartość kapitału brytyjskiego w grupie powinna wynosić nie mniej niż 75%), do której należy dana firma. To samo dotyczy konsorcjów,
 • od przyszłych dochodów z tej samej działalności.


Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) oprócz faktu, że są opodatkowane według w/w preferencyjnych stawkach, mogą również znacznie szczodrzej korzystać z niektórych ulg. Dotyczy to szczególnie odpisów w związku z nakładami ponoszonymi na badania i rozwój (R&D). System odpisów z tego tytułu nosi nazwę Research and Development Allowances. Ulga ta umożliwia odpisanie od dochodów 100% nakładów kapitałowych.
 

Warunki uzyskania ulgi:

 • firma musi być zakwalifikowana do kategorii MPS zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, zaś jej roczne obroty nie powinny przekraczać 50 mln GBP,
 • ulga nie jest przeznaczona dla osób lub spółek cywilnych,
 • R&D nie muszą być prowadzone na terenie Wlk. Brytanii, natomiast firma musi posiadać do nich prawa patentowe,
 • minimalna kwota nakładów nie może być mniejsza niż 10 tys. GBP (nie wprowadzono jednocześnie górnego pułapu ulgi,
 • wartość ulgi może być pomniejszona w przypadku otrzymania dofinansowania na projekt ze środków publicznych.