Transakcje wewnątrz wspólnotowe a podatek VAT

Transakcje wewnątrz wspólnotowe a podatek VAT

 

 

Transakcje pomiędzy podmiotami polskimi a brytyjskim, a podatek VAT


Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zniesiono granice celno-podatkowych pomiędzy Polską, a państwami członkowskimi. Pojęcie eksportu i importu nie istnieje w odniesieniu do rynku wewnętrznego UE. Pojęcia te zostały zastąpiono nowymi: "wewnątrz wspólnotowa dostawa" oraz "wewnątrz wspólnotowe nabycie".

 

Wewnątrz wspólnotowa dostawa towarów
 

Dostawy dokonywane pomiędzy przedsiębiorstwami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej określane są mianem dostaw wewnątrz wspólnotowych.

Gdy polski przedsiębiorca (płatnik VAT) będzie przesyłać towar do przedsiębiorcy zarejestrowanego na potrzeby VAT znajdującego się na obszarze Wspólnoty, w tym na terenie Wielkiej Brytanii, wówczas dostawa ta objęta będzie stawką 0%. Aby polski przedsiębiorca mógł wystawić fakturę ze stawką VAT 0%, muszą być spełnione następujące warunki:

 • dostawa została dokonana na rzecz podmiotu posiadającego status podatnika VAT w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (Wielkiej Brytanii);
 • podatnik poda na fakturze VAT prawidłowe numery identyfikacyjne VAT (swój i kontrahenta) wraz z dwuliterowym kodem państwa;
 • towary zostaną wysłane lub wywiezione z terytorium państwa członkowskiego do miejsca przeznaczenia w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 • podatnik będzie posiadał dowód potwierdzający wywiezienie towarów z Polski. Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych warunków nie zostanie spełniony, należy naliczyć i rozliczyć podatek w Polsce.


W odniesieniu do dostaw dokonywanych przez podatników VAT na rzecz podmiotów niebędących podatnikiem VAT w innych krajach Wspólnoty, zastosowano zasadę opodatkowania w kraju pochodzenia towaru. Podatek VAT jest wówczas naliczany według stawki obowiązującej w kraju pochodzenia towaru i jest rozliczny na zasadach ogólnych przez zarejestrowanego do celów VAT dostawcę a dostawa traktowana jest jak sprzedaż krajowa. Wyjątkiem od tej zasady jest dostawa nowych środków transportu (zawsze opodatkowana w kraju, do którego konsument sprowadza środek transportu) oraz sprzedaż wysyłkowa.

 

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów


Jeśli brytyjska firma zarejestrowane na potrzeby VAT w Wielkiej Brytanii nabywa towary z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dostarczane przez podatnika zarejestrowanego dla celów VAT w państwie wysyłki towarów, podmiot brytyjski będzie musiał z tego tytułu zapłacić podatek VAT w Wielkiej Brytanii. Stawką podatku jest stawka obowiązująca z tytułu dostawy takich samych towarów na terytorium Wielkiej Brytanii.


Przemieszczenie własnych towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej
 

Przemieszczenie własnych towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego uważane jest, co do zasady, za wewnątrz wspólnotową dostawę towarów z jednej strony, zaś za wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów z drugiej strony.

Jeśli dany podmiot będący podatnikiem VAT przewozi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej własne towary z Wielkiej Brytanii do innego Państwa członkowskiego Unii Europejskiej (na przykład, jeżeli własne towary są przewożone z Wielkiej Brytanii do innego państwa członkowskiego celem ich dalszej odsprzedaży lub w celu ich użycia do celu własnej działalności prowadzonej na terytorium tego innego państwa), będzie on zobowiązany do wykazania podatku VAT w innym państwie członkowskim z tytułu wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów. Taki podmiot może być zobowiązany zarejestrować się dla celów VAT w tym państwie.

Chociaż większość przypadków przemieszczenia towarów własnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej do celów prowadzonej działalności jest z jednej strony uznawane dla celów podatku VAT za wewnątrz wspólnotową dostawę towarów, z drugiej zaś za wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów, niżej wymienione przypadki tymczasowego przywozu towarów, oraz inne przypadki, są wyłączone z obowiązujących w takich sytuacjach rozwiązań:

 

 • towary na terytorium kraju są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego;
 • towary są wysyłane lub transportowe przez podatnika VAT w przypadku tzw. sprzedaży wysyłkowej;
 • towary są przemieszczane z przeznaczeniem ich dostarczenia na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie, gdy transport pasażerski jest wykonywany na terytorium Wspólnoty;
 • towary mają być przedmiotem eksportu z terytorium kraju do którego są przemieszczane;
 • towary mają być przedmiotem wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów;
 • na terytorium danego kraju na towarach mają być wykonane usługi na rzecz podatnika VAT, pod warunkiem, że towary po wykonaniu tych usług, zostaną z powrotem przemieszczone do państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione;
 • towary mają być czasowo używane na terytorium kraju, w celu świadczenia usług przez podatnika VAT z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego wysyłki;
 • towary mają być czasowo używane na terytorium kraju, nie dłużej jednak niż 24 miesiące.


Mimo, iż opisane powyżej przypadki wywozu towarów nie są traktowane jak dostawy dla celów podatku VAT, podatnik powinien posiadać dowody handlowe, iż towary te opuściły terytorium danego państwa, a następnie powróciły na jego teren.

 

Towary instalowane i montowane


Jeżeli podatnik dostarcza towary, które ma zainstalować lub montować w innym państwie członkowski Unii Europejskiej i towary te nie wchodzą w zakres usługi wykonywanej tam przez podatnika, dostawa tych towarów ma miejsce w tym państwie i także w tym państwie podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT. Podatnik będzie zobowiązany do zarejestrowania się dla celów VAT w tym państwie członkowski celem rozliczenia należnego podatku od dostaw tych towarów.

 

Świadczenie usług


Przepisy unijne przewidują, iż usługi opodatkowane są w miejscu ich świadczenia, a co do zasady za miejsce świadczenia usługi przyjmuje się miejsce siedziby świadczącego usługę. Usługi, zatem podlegają opodatkowaniu nie w kraju, gdzie są świadczone, lecz tam, gdzie swoją siedzibę ma usługodawca.


Przepisy unijne przewidują jednak wiele wyjątków od tej zasady, głównie ze względu na szczególny charakter niektórych usług. Są to między innymi:

 • dla usług związanych z nieruchomościami, miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości;
 • dla usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub rozrywki, usług pomocniczych do usług transportowych (załadunek, rozładunek, przeładunek), wyceny majątku rzeczowego ruchomego, na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usługi jest miejsce faktycznego wykonania usługi;
 • w przypadku niektórych usług, świadczonych na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, miejscem świadczenia tych usług jest miejsce gdzie nabywca usługi posiada siedzibę. Przepis ten stosuje się do usług: sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do użytkowania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego oraz innych pokrewnych praw, reklamy, usług prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynku i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, przetwarzania danych i dostarczania informacji, usług architektonicznych i inżynierskich, tłumaczeń, usług bankowych, finansowych, ubezpieczeniowych łącznie z reasekuracją, z wyjątkiem wynajmu sejfów przez banki, dostarczania personelu, wynajmu, dzierżawy, lub innych o podobnym charakterze, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu, usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych, elektronicznych, polegających na zobowiązaniu się do dokonania czynności lub posługiwania się prawem, usług agentów, pośredników działających w imieniu i na rzecz innej osoby, jeżeli uczestniczą w zapewnieniu usług.

 

W tych przypadkach podatek VAT brytyjska firma będzie musiała naliczyć według stawek obowiązujących w kraju i odprowadzić w kraju, gdzie odpowiednio:

 • położona jest nieruchomość;
 • faktycznie została wykonana usługa;
 • nabywca usługi posiada siedzibę.


Jeśli w tych przypadkach miejscem świadczenia usługi przez brytyjska firmę będzie Polska i usługobiorca będzie podmiotem zarejestrowanym na potrzeby VAT w Polsce, to naliczenia i odprowadzenia podatku VAT jest obowiązkiem usługobiorcy.

W przypadku, gdy usługobiorca nie jest podatnikiem VAT, wtedy brytyjska firma musi zarejestrować się w Polsce dla celów VAT i sama naliczać i odprowadzić ten podatek