Spółka Limited Company - LTD

 

 

Private Company Limited by Shares - Limited (LTD)
Społka kapitałowa z ograniczoną odpowiedzialnością

 


Spółka Limited (nazywana w skrocie Ltd.) - jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną istanowi odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponad wszelka watpliwosc jest najbardziej prestiżowa forma podmiotu gospodarczego rozpoznawanego i respektowanego na całym świecie.


Wybor spolki Ltd jako rodzaju dzialalnosci gospodarczej jest zazwyczaj korzystniejsze od prowadzenia jednoosobowej firmy Self Employed, ponieważ dzięki konstrukcji spółki finanse takiej firmy kapitałowej są odrębne od finansów właścicieli firmy a udziałowcy (akcjonarjusze ) odpowiadają tylko do wysokości wniesionego wkładu - wartości posiadanych akcji, nalezy jednak zaznaczyc, ze sa wyjatki np. dyrektorzy moga zostac poproszeni o udzielenia gwarancji w przypadku zaciagania kredytow lub pozyczek na potrzeby spolki.


Spółka Ltd jest najlepszym rozwiazaniem dla przedsiebiorcow planujacych przedsiewziecia gospodarcze w wiekszym rozmiarze lub wiazace sie z podwyzszonym ryzykiem.
 


Kapital zakladowy Limited Company
 

W przypadku spółek Limited nie ma wymogu, okreslajacego minimalną wysokość kapitału założycielskiego. Kapitał zakładowy Limited Company dzieli sie na udziały o równej albo nierównej wartosci minimalnej. Udziały nie mogą być dzielone poniżej wartosci nominalnej. Koniecznym jednak jest przyznanie minimum jednego udziału.
 


Struktura organizacyjna.

 • DYREKTOR:co najmniej jeden Dyrektor
 • SEKRETARZ: Funkcja Sekretarza nie jest wymagana
 • UDZIAŁOWIEC: Minimum jeden Udziałowiec (Shareholder)


Osoby wchodzace w sklad struktury zarządu spółki mogą byc obywatelami dowolnej części swiata, nie ma koniecznosci aby osoby te były rezydentami Wielkiej Brytanii.
 


Rejestracja spółki Limited

 

Sugerujemy aby przy rejestracji spółki skorzystać z usług doświadczonej firmy - zapraszamy do skorzstania z naszych usług.

 

Prowadzenie przedsiębiorstwa na podstawie przepisów o spółkach kapitałowych wymaga rejestracji spółki (ang. incorporation) we właściwym oddziale Companies House. O właściwości oddziału decyduje adres siedziby spółki, tzn.:

 • oddział w Cardiff w przypadku siedziby firmy znajdującej się na terenie Anglii oraz Walii,
 • oddział w Edynburgu w przypadku siedziby firmy znajdującej się na terenie Szkocji,
 • oddział w Belfaście w przypadku siedziby firmy znajdującej się na terenie Irlandii Północnej.

 

W celu rejestracji spółki należy:
 

 • wskazać ADRES SPÓŁKI: spółka musi mieć adres swojej siedziby w Anglii, Walii lub Szkocji. Zgodnie z postanowieniami Companies Act 2006 spółka zobowiązana jest do posiadania biura (ang. registered office). Biuro musi mieć adres, pod który można dostarczyć korespondencję. Biuro nie musi znajdować się w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Adres registered office może być np. adresem biura rachunkowego, ale władze spółki mają obowiązek zapewnienia płynnego odbioru korespondencji.


oraz
 

 • NAZWĘ SPÓŁKI: nazwa spółki zawsze kończy się na „Limited” lub „Ltd.”. Rejestracja nie zostanie zakończona pomyślnie w przypadku, gdy nazwa spółki jest identyczna lub zbieżna z nazwą innej spółki. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego można sprawdzić nazwy już istniejących spółek na stronie Companies House


Ponadto rejestracja Public Limited Company uwarunkowana jest zlożeniem w Companies House:

 • Memorandum Of Association oraz
 • Articles Of Associate wraz z obowiazujac oplata rejestracyjna.


Memorandum Of Association - pełni rolę umowy założycielskiej. Zawiera informacje określające: nazwę, miejsce zarejestrowanej siedziby, cele i zakres działalności, oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności, sumę kapitału i jego podział na stałe części oraz ewentualnie oświadczenie o przyjęciu formy public limited company. Po zarejestrowaniu spółki dokument ten nie będzie odgrywał istotnej roli w dalszym życiu przedsiębiorstwa

Articles of Associate – pełniący rolę statutu spółki, określa prawa udziałowców/akcjonariuszy, zasady przekazywania udziałów/akcji i ich nowych emisji, procedurę zwoływania i prowadzenia walnego zgromadzenia, kompetencje zarządu, zasady wypłaty dywidend oraz tworzenia rezerw.

 

Władze spółki

Do zarejestrowania spolki Limited wymagana jest tylko jedna osoba (pełniąca jednocześnie funkcje Dyrektora i Udziałowca). Opcjonalnie nie wymaganą w UK funkcję może pełnić Sekretarz.
 

 • Funkcji Dyrektora i Sekretarza nie może pełnić ta sama osoba/spółka.
 • Funkcja Dyrektora i Udziałowca może byc przydzielona tej samej osobie/spółce.

 

Dyrektor spółki ltd


Dyrektorem spółki ltd może generalnie zostać każdy kto ma ukończone 16 lat. Dyrektor nie może być zdyskwalifikowany przez sąd z funkcji dyrektora i nie może być nierozliczony z bankructwa / upadłości – jeśli zaistnieje taka sytuacja wymagana jest zgoda sądu. Niepotrzebne są żadne formalne kwalifikacje by zostać dyrektorem spółki ltd.


Spółka ltd w Wielkiej Brytanii musi mieć przynajmniej jednego dyrektora, a spółki akcyjne muszą mieć co najmniej dwóch.


Jeżeli jesteś dyrektorem we własnej spółce ltd niewątpliwą tego zaletą jest możliwość korzystania z ulg podatkowych związanych z płaceniem sobie wynagrodzenia.


Będąc dyrektorem swojej firmy jesteś jednocześnie pracownikiem, co jest jednym z przywilejów, ponieważ Twoje zarobki są kosztem dla firmy, a to  jednocześnie wpływa na płacenie  mniejszego podatku.


Jako dyrektor spółki ltd w Anglii wynagrodzenie możesz pobierać w formie wypłaty lub dywidend. Od dywidend nie pobiera sie opłaty na NI a tylko podatek Corporation Tax.


Płacąc sobie pensję możesz wykorzystać kwotę wolną od podatku (personal allowance). Będąc pracownikiem swojej firmy pamiętaj o zarejestrowaniu się jako pracodawca.

 

Obowiązki dyrektora spółki ltd

 
Głównym zadaniem dyrektora spółki ltd w Wielkiej Brytanii jest prowadzenie firmy z korzyścią dla akcjonariuszy przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z prawem.

Dyrektor może podlegać karze, jeżeli informacje nie są przesyłane do Companies House na czas. Musi zatwierdzać roczne sprawozdania finansowe i jest również odpowiedzialny za działania bieżące w firmie, w tym kwestie takie jak zdrowie i bezpieczeństwo. Działając niewłaściwie dyrektor spółki ltd może zostać ukarany obowiązkiem zapłaty grzywny, dyskwalifikacji ze stanowiska dyrektora, ponieść osobistą odpowiedzialność za długi spółki lub być skazanym.

 

 

Powołanie dyrektora
 

Powołanie nowych dyrektorów, rezygnacje dyrektorów i zmiany dyrektorów muszą zostać zgłoszone do Companies House na formularzach AP01 i TM01 i CH01 w ciągu 14 dni.

Spółka ltd w Wielkiej Brytanii musi mieć przynajmniej jednego dyrektora, a spółki akcyjne muszą mieć co najmniej dwóch.  Na ogół każdy może być dyrektorem, ale wszyscy dyrektorzy muszą być w wieku co najmniej 16 lat. Dyrektor nie może być zdyskwalifikowany przez sąd z funkcji dyrektora i nie może być nierozliczony z bankructwa / upadłości – jeśli zaistnieje taka sytuacja wymagana jest zgoda sądu.

The Articles of Association określa zasady w jaki sposób firma ma być prowadzona, np. mówi ilu dyrektorów będzie w firmie, jak długo będzie trwała ich kadencja i jakie działania będą podejmowane na koniec kadencji.


Uprawnienia dyrektorów i zobowiązania finansowe

Uprawnienia dyrektorów są określone przez Articles of Association, np. mogą szczegółowo określać jakie działania dyrektor może podejmować lub jakimi kwotami pieniężnymi obracać.

Od dyrektora spółki ltd oczekuje się umiejętności prowadzenia firmy, działania w dobrej wierze dla firmy i traktowania wszystkich akcjonariuszy w jednakowy sposób.

 


Do obowiązków dyrektora zalicza się:
 

 • działanie  w ramach kompetencji – nie nadużywać lub przekraczać swoich uprawnień (zwykle w rozumieniu Statutu) lub wykorzystywać je do niewłaściwego celu
 • promowanie sukcesu firmy na rzecz swoich członków jako całości, uwzględniając (między innymi):
 • prawdopodobne długofalowe skutki
 • interesy pracowników
 • stosunki handlowe z dostawcami, klientami i innymi
 • wpływ na społeczność i środowisko
 • budowanie dobrej reputacji i wysokich standardów postępowania w biznesie
 • sprawiedliwego postępowania na rzecz wszystkich członków zarządu
 • wydawanie  niezależnych  opinii
 • działania zgodnie ze swoimi umiejętnościami, kwalifikacjami i kompentencjami
 • unikania konfliktu interesów
 • nie przyjmowania korzyści od osób trzecich.


Oprócz powyższych dyrektor spółki limited jest również odpowiedzialny za ogólne prowadzenie spółki; przestrzeganie prawa pracy, zdrowia i bezpieczeństwa, prawa podatkowego itp.
Niezastosowanie się do wykonania tych należności, w sytuacji gdy dotyczy to zdrowia i bezpieczeństwa, może doprowadzić do wyroku skazującego.

 


Składanie dokumentów w Companies House
 


Dyrektorzy spółek są odpowiedzialni za złożenie dokumentów w Companies House, nawet jeśli takie zadania mogą być przekazane przez Sekretarza Spółki.

Późne zgłoszenie rachunków prowadzi do automatycznego naliczenia kary, w zakresie od £ 150 do £ 1500 dla prywatnej firmy i £ 750 do £ 7500 dla spółki publicznej. Niewysłanie zestawień kont lub rocznego zeznania na czas  albo wcale, jest przestępstwem. Może skończyć się to wpisem do rejestru karnego oraz do 5000 funtów grzywny. Możesz być także zdyskwalifikowany z funkcji dyrektora.

Dyrektorzy muszą również sprawdzać i wysyłać zeznania roczne do Companies House , który przechowuje dane o dyrektorach, udziałowcach i tak dalej.

Jako dyrektor spółki limited w Anglii upewnij się, że firma tworzy i składa sprawozdanie i rozliczenie roczne. Jeśli jest to wymagane przez prawo, audyty sprawozdań finansowych muszą również mieć miejsce.

Informować Companies House, jeśli zmienisz adres siedziby, używając formularza AD01.

Informować o zmianie dyrektorów i sekretarzy firmy.

 

 

 

Formy prawne działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii

Istnieje kilka podstawowych form prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Wielkiej Brytanii CZYTAJ WIECEJ: