Jak głosować korespondencyjnie w wyborach parlamentarnych 2015

Przed nami wybory parlamentarne 2015. Sam akt głosowania nie jest czynnością skomplikowaną, jednak należy postępować zgodnie z pewnymi wytycznymi. Niezachowanie ich może wiązać się z nieważnością naszego głosu. Jak głosować, aby oddać ważny głos w tych wyborach?
 
W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112) wyraźnie wskazano możliwość głosowania korespondencyjnego. 
 
Fot. Thinkstock
 
Kto może głosować korespondencyjnie?
 
Zgodnie z przytoczoną ustawą, głosować korespondencyjnie mogą wyborcy przebywający za granicą posiadający ważne polskie paszporty lub w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość, wpisani do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów. Termin rejestracji upływa więc w dniu 7 października 2015 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.
 
Szczegółowe wyjaśnienia na temat zasad głosowania poza granicami kraju ujęte są w informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2015 r. o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 
 
Jeśli zamierzasz głosować poza granicami Polski, możesz dokonać rejestracji na listach wyborców w wyborach parlamentarnych na stronie MSZ www.ewybory.msz.gov.pl od 28 września 2015 roku. Zagłosować w wyborach parlamentarnych można osobiście w konsulacie lub korespondencyjnie.
 
Dla obywateli polskich, którzy chcą głosować za granicą w wyborach parlamentarnych utworzono 250 obwodów wyborczych. Wyborcy Ci będą głosować na kandydatów do Sejmu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 19 w Warszawie oraz na kandydatów do Senatu RP zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 44 w Warszawie.
 
Jak wpisać się do rejestru wyborców w UK.
 
Aby zarejestrować się w systemie ewybory.msz.gov.pl należy przygotować swój numer PESEL oraz ważny polski paszport lub dowód osobisty (w przypadku chęci głosowania w obwodzie utworzonym w państwie członkowskim UE lub innym, na terytorium którego można wjechać na podstawie tego dokumentu).
 
Oprócz danych z dokumentu tożsamości, podczas rejestracji należy wybrać typ głosowania (osobiście lub korespondencyjnie), kraj oraz komisję, w której zamierza się oddać swój głos. Po udanej rejestracji można pobrać ze strony ewybory.msz.gov.pl potwierdzenie w formacie PDF. Potwierdzenie przesłane zostanie też na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.
 
Aby zagłosować w wyborach za granicą osobiście należy zarejestrować się w spisie wyborców, prowadzonym przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu za granicą. Można tego dokonać poprzez internetowy system rejestracji ewybory.msz.gov.pl. Można także zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub poprzez wysłanie do konsula zgłoszenia w formie faksu, listu, e-maila, podając wszystkie konieczne do rejestracji dane. Dla wyborców, którzy chcą oddać głos osobiście, termin rejestracji w spisie wyborców upływa na 3 dni przed dniem wyborów, czyli 22 października 2015r.
 
Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłaszać do 7 października 2015 roku. Zgłoszenie - ustne, pisemne, przesłane faksem lub w formie elektronicznej - powinno zawierać: 
- nazwisko i imię (imiona), 
- imię ojca, 
- datę urodzenia, 
- PESEL wyborcy, 
- oznaczenie miejsca pobytu za granicą, 
- numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania, 
a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców. Należy też wskazać adres, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy albo zadeklarować jego osobisty odbiór. Na podstawie takiego zgłoszenia konsul wpisuje osobę̨ do spisu wyborców i wysyła pakiet wyborczy, zawierający m. in. karty do głosowania, kopertę zwrotną i instrukcję.
 
 
Jak głosować korespondencyjnie za granicą
 
Po dokonaniu zgłoszenia do rejestru wyborców, konsul, nie później niż do 12 października 2015 r. przesyła pakiet wyborczy na wskazany przez wyborcę adres przesyłką umożliwiającą potwierdzenie odbioru. Wyborca może też osobiście odebrać pakiet wyborczy w konsulacie, jeżeli zapowiedział to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 
W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą:
- koperta zwrotna,
- karty do głosowania,
- koperta na karty do głosowania,
- oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
- instrukcja głosowania korespondencyjnego.
 
Na kartach do głosowania w wyborach parlamentarnych 2015 wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej się w dolnej części każdej z kart do głosowania. Trzeba pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie przecinające się w obrębie kratki.
 
Po oddaniu głosu należy karty do głosowania włożyć do koperty z napisam „Koperta na karty do głosowania” i kopertę tę zakleić. Uwaga! Jeśli jej nie zakleimy, karty do głosowania nie będą uwzględniane przy ustalaniu wyników głosowania.
 
Do koperty zwrotnej należy też włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty zwrotnej należy wpisać na nim miejscowość i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karty do głosowania nie będą uwzględniane przy ustalaniu wyników głosowania.
 
Kopertę wysyła się do konsula na własny koszt. Trzeba to zrobić na tyle wcześnie, by doszła przed zakończeniem głosowania. Można ją również przed dniem głosowania osobiście dostarczyć do właściwego konsula lub w dniu głosowania, do czasu jego zakończenia, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej.
 
 
Źródło: MSZ